BARFOT - Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi


BARFOT är ett multicenterprogram för uppföljning av patienter med nyupptäckt reumatoid artrit i vilket följande reumatologenheter deltar: Helsingborg, Kristianstad, Spenshult, Sahlgrenska/Mölndal, Kalmar och Karolinska/Huddinge.

BARFOTs främsta syfte är att verka för en förbättrad prognos för varje enskild patient som insjuknar i reumatoid artrit. För att nå detta mål har vi utarbetat ett strukturerat program för tidig diagnostik, utvärdering och uppföljning. Vi har applicerat nya metoder för bedömning av prognos och sjukdomsförlopp och för utvärdering av behandlingseffekter. Härigenom har vi skapat en god bas för kvalitetssäkring och resultatvärdering, vilket också kom att ligga till grund för det Svenska Reumatologiregistret.

Med BARFOT har arbetet med patienten i klinisk vardag avsevärt förbättrats, vilket bl.a. har dokumenterats i ett flertal vetenskapliga skrifter under de 20 år som BARFOT nu har verkat. Arbetet är dock ingalunda färdigt, verksamheten analyseras och omprövas fortlöpande, resulterande i nya projekt syftande till ytterligare förbättring av vården av våra patienter med reumatoid artrit.


Björn Svensson, november 2010.

Läs mer ...
 
Inloggning för medlemmar2012-05-10